Strona główna Aktualności Partnerstwo publiczno-społeczne
Partnerstwo publiczno-społeczne
środa, 19 lutego 2014

Podejmując przedsięwzięcia partnerskie, organizacje sektorowe – gospodarcze, publiczne (samorządowe), pozarządowe – wnoszą wkład i uzyskują korzyści, których nie uzyskałyby podejmując działania samodzielnie (efekt synergii).

 

W ujęciu znanego teoretyka koncepcji zrównoważonego rozwoju T. Borysa stopnie rozwoju partycypacji społecznej (zasady uspołecznienia), czyli wzrostu udziału organizacji pozarządowych w lokalnym procesie decyzyjnym (tzw. demokracji lokalnej) przedstawiają się następująco:

 

brak udziału → "dajcie im mówić" → konsultacja społeczna →

współudział → współdecydowanie → współodpowiedzialność

 

Trzy pierwsze kategorie określa on jako "manipulację społeczną", trzy ostatnie zaś jako partnerstwo. Współpraca między sektorem publicznym i pozarządowym może obecnie, na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przybierać formy:

  • zlecania realizacji zadań publicznych

  • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków

  • konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

  • tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym

Stwarza to warunki prawne do intensyfikacji współpracy na zasadach partnerstwa. Jako zasady, mające regulować współpracę ustawa w kolejnym ustępie wymienia zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Ustawa przewiduje, dwa sposoby zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pożytku publicznego:

 

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspierania tych zadań, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Zapraszamy do zadawania pytań do wykładu tematycznego Partnerstwo międzysektorowe na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie oraz do pozostałych wykładów tematycznych bloku II e-szkoleń

Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym